Dla uczniów

Oferta na rok szkolny 2010/2011

2010.09.02


Czas trwania:    3 godziny lekcyjne, w trakcie dwie 10 – minutowe przerwy
Uczestnicy:       uczniowie szkół podstawowych, średnich i gimnazjalnych woj. podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego
Charakter:        warsztaty terenowe lub warsztaty klasowe
Metody:            prezentacja, praca w grupach, warsztaty interaktywne
Pomoce:            pomoce dydaktyczne oraz materiały stanowiące wyposażenie Ekomobila „Jeżowóz”


„Łąka jako element przyrody”
1.    Co to jest ekomobil i do czego służy.
2.    Zależności ekologiczne w ekosystemie łąkowym.
3.    Chronione gatunki „łąkowe”.
4.    Zagrożenia ekosystemów łąkowych na wybranych obszarach „Natura 2000”.
5.    Roślinny list gończy – kształt liścia, ustawienie liści, brzegi liścia, łodyga, ogonek, kwiaty.
6.    Rośliny na łące – rozpoznawanie gatunków.
7.    Zwierzęta na łące, praca zwierząt naziemnych.
8.    Łąka – do czego służy?

„Bez wody nie ma życia – bez wody nie ma przyrody”
1.    Co to jest ekomobil i do czego służy.
2.    Charakterystyka wód płynących.
3.    Zagrożenia wód na wybranych obszarach „Natura 2000”.  
4.    Chronione „wodne” gatunki roślin i zwierząt.
5.    Określanie biologicznej jakości wody.
6.    Określanie parametrów chemicznych.
7.    Określanie struktury wód.
8.    Stan ekologiczny wód płynących.


„Las”
1.    Co to jest ekomobil i do czego służy.
2.    Zabawa edukacyjna: Chodzenie bez patrzenia.
3.    Las – co to jest?
4.    Warstwy lasu, gatunki pięter.
5.    Chronione gatunki „leśne”.
6.    Zagrożenia lasów na wybranych obszarach „Natura 2000”.
7.    Zabawy edukacyjne: Spacer do lasu, Mapa dźwięków.
8.    Piramida ekologiczna.
9.    Leśne liście.
10.  Szukamy śladów zwierząt.
11.  Klimat w lesie.

„Gleba – żywiciel przyrody”
1.    Co to jest ekomobil i do czego służy.
2.    Zabawa edukacyjna – okno na ziemię.
3.    Cechy ziemi: rodzaj, ziarnistość, możliwość formowania, podatność na rozwałkowanie, przyleganie do dłoni, lepkość.
4.    Analiza osadu.
5.    Wsiąkanie wody.
6.    Profil gleby.
7.    Cegiełka ziemi.

„Natura 2000”
1.    Co to jest ekomobil i do czego służy.
2.    Dlaczego musimy chronić przyrodę?
3.    Formy ochrony przyrody.
4.    Obszary Natura 2000 w północno - wschodniej Polsce.
5.    Szanse i zagrożenia rozwoju ekonomicznego na obszarach Natura 2000.
6.    Chcemy powiększenia obszarów naturowych w Polsce! – debata sejmowa.
7.    Reklamujemy nasze obszary Natura 2000 (plakat, ulotka, spot reklamowy).

„Chronimy ptaki”
1.    Co to jest ekomobil i do czego służy.
2.    Co to jest bioróżnorodność i dlaczego jest tak ważna? – obrady Parlamentu Ziemskich Istot.
3.    Ptaki – nasi skrzydlaci przyjaciele (rozpoznawanie gatunków ptaków).
4.    Kto tu był? – rozpoznawanie ptaków na podstawie pozostawionych śladów (tropy, pióra).
5.    Ochrona ptaków w ramach Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000.
6.    Gatunki zagrożone – prezentacja.
7.    Zaproszenie ptaka - jakie warunki jesteśmy mu w stanie zapewnić?

„Chronimy siedliska”
1.    Co to jest ekomobil i do czego służy.
2.    Siedlisko – mapa myśli.
3.    Określenie rodzajów siedlisk dla wybranych gatunków – gra dydaktyczna.
4.    Ochrona siedlisk jako warunek skutecznej ochrony gatunków zagrożonych.
5.    Ochrona siedlisk w ramach Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000.
2009.11.30

Warsztaty z ekomobilem dla uczniów

Od listopada 2009 uruchomiliśmy pierwsze warsztaty ekologiczne prowadzone przy wykorzystaniu ekomobila Jeżowóz. Biorą w nich udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego oraz mazowieckiego, zlokalizowanych na i w bliskim sąsiedztwie obszarów „Natura 2000”. Przy wykorzystaniu mikroskopów stereoskopowych oraz kredek, farbek, sznurków itp. realizowany jest obecnie temat „Obszary Natura 2000 jako europejska forma ochrony przyrody”.
Od marca 2010 roku Jeżowóz jeździ wraz z uczniami na obszary Natura 2000 Polski północno – wschodniej, by pomóc im w praktyczny i interesujący sposób, poprzez praktykę i doświadczenie, poznawać zasoby przyrodnicze, potrzeby i metody ochronne oraz korzyści płynące z ochrony przyrody. W trakcie warsztatów prowadzone są ćwiczenia praktyczne z zakresu: zmian klimatu, łąki, lasu, wód, ziemi oraz wytwarzania papieru metodą czerpaną.

 

Dla nauczycieli

Oferta na rok szkolny 2010/2011

2010.09.02

„Jak uczyć ochrony przyrody? – aktywne metody edukacji ekologicznej”

Czas trwania:  8 godzin lekcyjnych, w trakcie trzy 10 – minutowe przerwy
Uczestnicy:      nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych, średnich i gimnazjalnych woj. podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego
Charakter:       warsztaty terenowe
Metody:           prezentacja, praca w grupach, warsztaty interaktywne
Pomoce:           pomoce dydaktyczne oraz materiały stanowiące wyposażenie Ekomobila „Jeżowóz”

Planowany program:

1.    Informacje o projekcie, cel warsztatów.
2.    Ochrona przyrody i Natura 2000 w szkole.
3.    Założenia mobilnej edukacji ekologicznej i prezentacja ekomobila Jeżowóz.
4.    Formy i sposoby prowadzenia zajęć o ochronie przyrody metodami aktywnymi.
5.    Wykorzystanie zmysłów (dotyk, wzrok, słuch, węch) w poznawaniu przyrody.
6.    Formy i sposoby prowadzenia zajęć angażujących emocje uczniów w kontakcie z przyrodą.
7.    Wybrane zadania i ćwiczenia z wykorzystaniem wyposażenia ekomobila oraz kart pracy o tematyce przyrodniczej: „Łąka”, „Woda”, „Las”, „Gleba”.
8.    Wypracowanie form prezentacji wyników prac uczniów z wykorzystaniem różnych form ekspresji.
2009.11.30

Warsztaty z ekomobilem dla nauczycieli

Na rok 2010 planowane są również szkolenia dla nauczycieli w zakresie aktywnych metod edukacji ekologicznej. Przy tej okazji zostanie zaprezentowane wyposażenie mobila, które będzie również służyło do przeprowadzenia warsztatów.
Punktem ciężkości warsztatów będzie popularyzacja i omówienie takich metod edukacji środowiskowej, które łączą wiedzę teoretyczną z praktyką.  Wystarczą proste metody i pomoce, by zaaranżować interesującą lekcję poza murami szkoły, na pobliskiej łące, w lesie czy nad rzeczką. Nauczyciele będą mieli możliwość doświadczenia i poznania pracy na łonie natury.
Planuje się 2 jednodniowe warsztaty, na które zostanie zaproszonych łącznie 40 nauczycieli. Więcej informacji oraz zaproszenie – wkrótce.

 

 


stat4u